Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik

Bu politikanın amacı, MAY DERİ(Şirket)’nin ve müşterilerinin iş ve diğer faaliyetlerine ilişkin olumsuz çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerini önlemeye veya asgari düzeye indirmeye, olumlu etkileri ise azami ölçülere yükseltmeye yönelik temel ilke ve esasları ortaya koymaktadır.

  1. Şirket, kurulduğu günden bugüne sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeye gayret ederek, vizyon ve misyonuyla uyumlu bir şekilde sürdürülebilirlik performansını en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede ülke ekonomisine katkıda bulunmayı gözeterek, faaliyetlerinin doğrudan veya dolaylı, ekonomik, çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerini ilgili politikaları ile uyumlu bir şekilde Çevre Yönetim Sistemi kapsamında takip ederek yönetmektedir.
  2. Şirketin orta ve uzun vadeli stratejileri, tüm paydaşların beklentilerine uygun olarak hak ve menfaatleri ile kamu yararını gözetecek şekilde kurgulanmaktadır.
  3. Tüm faaliyetlerini yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uyarak şeffaf bir kurumsal yönetim anlayışı, sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bütünsel bakış açısı ile yürütmektedir. Taraf beklentilerine uygun olarak etik davranışı benimsemiştir.
  4. En önemli sermayesi olan çalışanlarımızın memnuniyetlerini gözeterek insan haklarına saygılı, adil ve eşit fırsatlar sunan kapsayıcı bir çalışma ortamı sunmakta, yasal mevzuat ve uygulamalar çerçevesinde sağlık ve güvenliklerini sağlamak ve gelişimlerine sürekli yatırım yapmak suretiyle çalışanlarıyla uzun soluklu iş ilişkisi sürdürmeyi hedeflemektedir. Kadın istihdamına destek vererek pozitif ayrımcılık yapmaktayız.
  5. İklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde risk ve fırsatları değerlendirirken, faaliyetlerinden kaynaklanan doğrudan ve dolaylı etkileri mümkün olan en az düzeye indirmeye yönelik önlemler alınmaktadır.
  6. Düşük karbon ekonomisine geçişte önemli rol oynayan yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kaynak verimliliği, geri kazanım ve geri dönüşüm projelerini desteklemeyi hedefleyerek, finanse edilen ekipmanların daha temiz, daha çevre dostu, daha az atık oluşturan ve daha verimli ekipmanlar olmasını gözetmektedir.
  7. Satın alma işlemlerinde sorumlu satın alma yaklaşımı benimseyerek, hizmet aldığı tedarikçilerin seçiminde adil, dürüst ve tarafsız bir süreç yürütmektedir.
  8. Sürdürülebilirlik anlayışını tüm değer zincirine yaymaya özen göstererek, tedarikçilerine, müşterilerine ve diğer tüm paydaşlara insan haklarına saygılı, sosyal adalete imkân veren, fırsat eşitliğini gözeten yaklaşımlarıyla örnek olarak bu konudaki bilinç ve farkındalığının artmasını hedeflemektedir.
  9. Risk yönetimini bütüncül bir yaklaşımla tüm iş süreçlerine entegre ederek hem finansal hem de finansal olmayan risklerini değerlendirmektedir.
  10. Sürdürülebilirlik performansını tüm paydaşlar ile şeffaf iletişim kanalları aracılığıyla paylaşarak tüm paydaşlarının görüş ve önerilerini dikkate almak suretiyle iş yapış şekillerini ihtiyaca göre gözden geçirmektedir.